Menu
Obec Sobotín
ObecSobotín

Sbor dobrovolných hasičů pracuje již 130 let

Koncem 19. století v našem regionu vznikají německé hasičské sbory. V roce 1870 vzniká SDH v Šumperku, ve Velkých Losinách v roce 1879, v Rapotíně roku 1885, v Loučné a Sobotíně dochází ke vzniku roku 1887, ve Vernířovicích je zaznamenán vznik v roce 1889, Klepáčov a Hraběšice zakládají sbor v roce 1890, Petrovice v roce 1900 a v Rudolticích je zaznamenán vznik v roce 1911.

Za 130 let existence SDH v Sobotíně by to byla pěkná řádka jmen. Českých i německých. Známých i neznámých. Jedno je však jisté. Všichni pracovali ve prospěch své obce.
V roce 1885 se schází skupina Sobotínských občanů, kteří navrhli, že požádají obecní radu o schválení stanov „Sboru dobrovolných hasičů“ (SDH), který se tak stane prvním obecně prospěšným spolkem v Sobotíně. Byla sepsána žádost, kterou v plném znění schválila obecní rada dne 25. června 1885. Potvrdila ji i Zemská kancelář v Brně dne 7. března 1886. Začaly přípravné práce. Hledají se zkušenosti tam, kde tyto sbory již existují. Obcí byla u rychty vybudována přízemní zbrojnice a předána k provozu v červnu 1887, kdy byla zahájena pravidelná činnost. Při svém založení měl spolek 35 aktivních členů. Prvním velitelem je zvolen barvíř Josef Wagner.  V roce 1886 se stává velitelem hasičů hrnčíř František Mauler, který má největší zásluhu na zahájení činnosti SDH v roce 1887 a velitelskou funkci vykonával až do roku 1933. Po něm vykonává tuto funkci až do roku 1945 Rudolf Hinkel.

V roce 1926 byla již příliš malá zbrojnice zbořena a na témže místě vybudována stavitelem Othem z Maršíkova větší a prostornější. Byla přistavěna věž k sušení hadic. Do věže zbrojnice byly vloženy listiny o historii SDH Sobotín. U firmy Hiller byla v Brně objednána motorová stříkačka a bylo zakoupeno 199 metrů hadic. Celkový rozpočet dosáhl 25 000 Kč.
Dne 19. září 1932 přešli k SDH Sobotín závodní hasiči z bývalých železáren. U čísla čp. 20 – 21 se začala budovat druhá zbrojnice na pozemku, který věnovala Diakonie. Zbrojnice byla dokončena v roce 1933.  V horní části Sobotína existovala třetí zbrojnice, která se nacházela za tzv. „Bílým domem“ a byla zbourána v šedesátých letech (1960). Ve třech zbrojnicích tak bylo k dispozici 790 m tlakových hadic.
Aktivita sobotínských hasičů byla známá nejen v obci, ale i u okresního vedení. Proto se 5. července 1931 uskutečnil v obci 45. okresní den hasičstva.
Smutný byl 8. květen 1945, kdy byla v obci v důsledku válečných události zapálena řada domů, a hasičům bylo zabráněno v hašení.
Ale i přes tyto tragické události měli hasiči hodně práce. Nešlo jen o požáry. Šlo také o ochranu obecního majetku před ustupujícím a postupujícím vojskem a před různými „dobrodruhy“, kteří se v obci začali objevovat. Činnost a práce německého SDH byla ukončena 31. srpna 1945, kdy vznikl český Sbor dobrovolných hasičů.

SDH Sobotín od roku 1945 po současnost

Na svém 10. zasedání dne 17. srpna 1945 rozhodla Místní správní komise založit Sbor dobrovolných hasičů. K ustanovení došlo dne 31. srpna 1945, kdy z prvních českých osídlenců byl utvořen přípravný výbor v následujícím složení: Miroslav Laštuvička - starosta, Břinek Antonín - místostarosta, Hanzlík František - náměstek, Lorenc Josef - jednatel, Linhart Boleslav - pokladník, Braška Milan - vzdělávatel. Zpracovaný seznam členů SDH, včetně stanov, zaslal přípravný výbor Okresní hasičské jednotě, která je odeslala ke schválení na Zemský národní výbor v Brně a 19. ledna 1946 byly sboru zaslány schválené Stanovy a povolen vznik SDH v Sobotíně.
První řádná valná hromada se konala dne 22. ledna 1946, kdy byl zvolen první starostou pan František Rozmánek.

Prvním úkolem bylo prověření technického stavu požární techniky ve všech požárních zbrojnicích. Prověrka byla provedena v hlavní zbrojnici u rychty. Druhá zbrojnice se nacházela ve Štětínově u č. p. 20 (budova stále existuje) a třetí je na horním konci Sobotína pod tzv.“Bílým domem“ (ta je na počátku šedesátých let rozebrána a cihly jsou použity pro soukromé účely). Prvořadým úkolem bylo zprovoznění motorové stříkačky, která byla nezpůsobilá provozu. V září 1946 byly u požární zbrojnice zasazeny dvě „lípy svobody“.

Dne 21. září 1946 byla svolána mimořádná valná hromada a zvolen nový výbor.

Ve sboru se nadále sdružuje 65 členů. Ti začínají organizovat kulturní akce, jako např. tradiční hasičské plesy, maškarní bály, velikonoční zábavy, kácení máje, hodové zábavy, zahradní slavnosti, vinobraní, Martinské a Mikulášské zábavy, táboráky, atd.

V roce 1947 se hasiči podíleli na bourání válkou zničených domů a za získané peníze koupili další technické vybavení. Při budování obecního osvětlení se členové zavázali, že každý vykope jednu sloupovou jámu. Při této akci odpracovali 2 136 hodin.

Na valné hromadě dne 1. února 1947 je starostou zvolen Laštuvička Miroslav a velitelem Ludvík Tejkal. Schváleno bylo zakoupení látky na uniformy. Zhotovení bylo zaplaceno z výtěžku plesu. Pouze ušití kalhot si zaplatil každý sám.

Na řádné schůzi dne 28. května 1948 je zvolen starostou sboru Ludvík Tejkal a velitelem Zadina Josef.

Dne 26. prosince 1949 je starostou zvolen František Fojtík a velitelem Hanzlík František. Bylo zakoupeno nové auto. Dne 24. února 1951 se konal požární poplach. Projednána byla činnost trubačů. Bylo zjištěno, že při vyhlášení poplachu nebývají mnohdy trubači doma a v některých místech není tento poplach zaznamenán. Proto je rozhodnuto, aby na rychtě byla zhotovena poplachová siréna. Instalováním byl pověřen pan Josef Nevařil.

Novým starostou se 6. 4. 1952 stal František Hanzlík.

Na výroční schůzi, která se konala dne 25. března 1953, je předsedou zvolen František Dražný a místopředsedy Blanař Emil a Hetmánek František. Na výroční schůzi, která se uskutečnila dne 1. prosince 1953 byl předsedou opět zvolen pan František Fojtík a celá organizace se přihlásila do soutěže „Vzorný požárník“. Zajímavostí je, že všechny výroční schůze byly zahajovány Československou státní hymnou.

Tak tomu bylo i 20. prosince 1954, kdy je předsedou zvolen Richard Měrka,st. a velitelem Blanař Emil. Organizace nese nový název – Československý svaz požární ochrany.

V roce 1954 je započata přestavba hasičské zbrojnice. V roce 1955 je postaveno 1. patro. V roce 1956 je budova zastřešena a dokončovací práce jsou prováděny v roce 1957. Hasiči odpracovali na výstavbě 1564 brigádnických hodin. Celkové náklady činily 260 000 Kč                       (rozpočet předpokládal 450 000 Kč). Výstavba hasičské zbrojnice byla záležitostí celé obce. Slavnostní otevření zbrojnice bylo provedeno dne 30. prosince 1957.

František Mikuška byl zvolen předsedou 30. 5. 1969.  V tomto období se začínají družstva prosazovat v soutěžích požárních družstev. Dokladem toho jsou poháry a čestná uznání, která jsou vystavena v klubovně. V družstvu mužů se postupně vystřídali Csölle Petr, David Benjamin, Dražný Petr, Hrabala Oldřich, Juřík František, Juřík Josef, Karwacký Milan, Klenotič Jan, Kunrad Ferdinand, Linhart Jiří, Machač František, Strnad Drahoslav a řada dalších. Začíná spolupráce se školou a pionýrskou organizací. Družstvo žáků startuje ve složení Marek Zdeněk, Sokol František, Ďulík Zdeněk, Vala Karel, Jakuba Alois, Kunrad Miroslav, Soural Karel, Mikuška Karel, Klenotič Jan. Vedoucím je Strnad Drahoslav.

Na výroční schůzi dne 26. ledna 1974 je do funkce předsedy zvolen František Machač. Začíná soutěžit družstvo žen, které patří mezi nejlepší v celém kraji. Soutěžilo ve složení Czastková Alena, Davidová Jana, Dorňáková Ludmila, Dorňáková Zdena, Jobová Vlasta, Churavá Jana, Karwacká Eva, Kunradová Radka, Kunradová Marie, Kunradová Zdena, Nevařilová Vlasta, Pifková Ludmila, Tesařová Ludmila, Zadinová Dáša, Zadinová Libuše a řada dalších. Několikráte reprezentovaly okres Šumperk při soutěžích v družebním okrese Prievidza.

Na výroční schůzi dne 15. 1. 1977 byl zvolen předsedou ZO SPO Jan Klenotič. Dochází k další modernizaci požární techniky.

V roce 1988 je do funkce předsedy zvolen Zdeněk Měrka. Družstva se zúčastňují řady soutěží a dosahují velmi dobrých umístění.

V roce 1996 je starostou zvolen Jiří Linhart ml., náměstkem starosty Zdeněk Měrka. V červenci 1997 zasahuje SDH v Sobotíně při povodni, která způsobila řeka Merta. Škodu vyčíslila Obec Sobotín na 33 milionů korun.

Dne 15. srpna 1997 se uskutečňují v areálu zámku Sobotín oslavy 110 let od vzniku SDH v Sobotíně. V roce 1999 začíná se soutěžením družstvo žen.

Na výroční schůzi dne 4. prosince 1999 byl opět zvolen starostou SDH pan Jiří Linhart - ml., náměstkem starosty Zdeněk Měrka a velitelem Jaroslav Ryšavý.

14. ledna 2006, byl starostou sboru zvolen Martin Vlček, náměstek starosty Zdeněk Měrka a velitelem Miroslav Krč. Zásahové jednotce jsou zakoupeny nové obleky, obuv, přilby a rukavice pro zvýšení bezpečnosti při zásahu. Jsou zahájeny opravy požární zbrojnice. Výborem sboru bylo rozhodnuto že místo lokálních oprav bude zahájena rekonstrukce zbrojnice a to prostor pro zásahovou jednotku, společenských prostor, garáže a sociálních zařízení, organizace se ujal Zdeněk Měrka, který svým osobním příkladem  inspiroval i další členy, které naučil hrdosti, že jsou členy sboru a svou prací přispějí k jeho rozkvětu. Rekonstrukce probíhá v jednotlivých etapách dle finančních možností sboru a příspěvků z Obecního rozpočtu.

V roce 2009 Zdeněk Měrka zakládá soutěžní družstvo veteránů a postupem času se stal jeho manažerem. V roce 2016 zasáhlo celý sbor náhlé úmrtí náměstka starosty, jednatele a hospodáře Zdeňka Měrky, který byl duší sboru, za svou práci pro hasiče byl jako jediný člen sboru od roku 2008 nositelem titulu Zasloužilý Hasič. V lednu 2017 je dokončena plynofikace požární zbrojnice.

14. ledna 2017 valná hromada volí starostou Martina Vlčka, náměstkem starosty Jiřího Linharta a velitelem Jiřího Fojtíka Sbor se i nadále věnuje soutěžní činnosti na velice dobré úrovni. Za 130 let existence SDH Sobotín i nadále zůstáváme věrni ideám našich předků o pomoci spoluobčanům a práci při rozkvětu obce SOBOTÍN.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky