Menu
Obec Sobotín
ObecSobotín

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Sobotín

Obec Sobotín je obcí ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Vznikla na základě zákona (z. č. 367/1990 Sb., o obcích; z. č. 128/2000 Sb., o obcích).

Obec Sobotín je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu.

V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec Sobotín spravuje své záležitosti samostatně.

 
Výkon samostatné působnosti (samospráva)
Při výkonu této působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.


Výkon státní správy (přenesená působnost)

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, dále se řídí obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy a návrhy opatření, případně rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Související právní předpisy

Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 

Sobotín 54
78816 Petrov nad Desnou
Telefon: 583 237 151
Telefon: 776 757 693
datová schránka: difbiwx, e-mail (zaměstnanec): Jmeno.Prijmeni@sobotin.cz
WWW: www.sobotin.cz
ID Datové schránky: difbiwx
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Sobotín 54
  78816 Petrov nad Desnou
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Sobotín 54
  78816 Petrov nad Desnou
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:0012:00 – 17:00
  úterý8:00 – 11:0012:00 – 15:00
  středa8:00 – 11:0012:00 – 17:00
  čtvrtek8:00 – 11:0012:00 – 15:00
  pátekzavřeno (nebo dle telefonické domluvy)
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: difbiwx
5329841/0100 (Komerční banka, a.s.)
00303348
DIČ: CZ00303348
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty

  Rozpočet 2024
  Rozpočet na rok 2024 - A3 - vyvěšení ÚD.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 126,08 kB
  Staženo: 32×
  Vloženo: 4. 1. 2024
  Rozpočet 2023
  Rozpočet obce Sobotín na rok 2023 - vyvěšení (1961539222).pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 126,05 kB
  Staženo: 103×
  Vloženo: 2. 1. 2023
  Rozpočet 2022
  Rozpočet na rok 2022 - schválený rozpočet na rok 2022 - vyvěšení ÚD.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 116,52 kB
  Staženo: 176×
  Vloženo: 12. 1. 2022
  Rozpočet 2021
  rozpočet na rok 2021 - vyvěšení.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 858,22 kB
  Staženo: 213×
  Vloženo: 17. 2. 2021
  Rozpočet 2020
  Rozpočet obce Sobotín na rok 2020.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 501,82 kB
  Staženo: 247×
  Vloženo: 27. 7. 2020
  Rozpočet 2019
  rozpočet 2019.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 754,7 kB
  Staženo: 497×
  Vloženo: 14. 1. 2019
  Rozpočet 2018
  CCF14012019.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,24 MB
  Staženo: 507×
  Vloženo: 14. 1. 2019
  Rozpočet 2017
  ccf21122016_0004.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,3 MB
  Staženo: 750×
  Vloženo: 21. 12. 2016
  Rozpočet 2016
  dokument (13).pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,92 MB
  Staženo: 826×
  Vloženo: 13. 1. 2016
  Rozpočet 2015
  rozpočet 2015.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,58 MB
  Staženo: 810×
  Vloženo: 18. 11. 2015
  Rozpočet 2012
  rozpočet obce sobotín na rok 2012.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,03 MB
  Staženo: 997×
  Vloženo: 11. 3. 2015
  Rozpočet 2013
  rozpočet obce sobotín na rok 2013.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,03 MB
  Staženo: 935×
  Vloženo: 11. 3. 2015
  Rozpočet 2014
  rozpočet obce sobotín na rok 2014.pdf
  Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,2 MB
  Staženo: 980×
  Vloženo: 11. 3. 2015

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Sobotín
  Sobotín 54
  78816 Petrov nad Desnou
 • e-mailem: podatelna@sobotin.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@sobotin.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 583 237 381, 583 284 627

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
úterý 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00
středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb.

   

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy, obec Sobotín dle § 14 a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Sobotín poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. - 2023

výroční zpráva 106 Sobotín 2023(3704049472).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 239,87 kB
Staženo: 27×
Vloženo: 19. 2. 2024

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. - 2022

výroční zpráva 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 242,21 kB
Staženo: 105×
Vloženo: 17. 1. 2023

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. - 2021

Výroční zpráva 2021 podepsaná.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 241,54 kB
Staženo: 175×
Vloženo: 20. 1. 2022

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. - 2020

výroční zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 204,07 kB
Staženo: 221×
Vloženo: 28. 2. 2021

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.- 2019

výroční zpráva 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 487,13 kB
Staženo: 335×
Vloženo: 1. 6. 2020

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.- 2018

výroční zpráva 106 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 497,4 kB
Staženo: 279×
Vloženo: 1. 6. 2020

Rok 2024

7/2024  - Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

6/2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 870.22 kB

5/2024, Rozhodnutí o částečném odmítnutí informace

4/2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 857.45 kB

3/2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 871.82 kB

2/2024 Typ: DOCX dokument, Velikost: 353.87 kB

1/2024 Typ: DOCX dokument, Velikost: 353.89 kB

 

Rok 2023

2/2023 

1/2023

 

Rok 2022

18/2022 - Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

17/2022 

16/2022 

15/2022

14/2022

13/2022

12/2022

11/2022 

10/2022 

9/2022 

8/2022 

7/2022 - Odložení žádosti - nenáleží do působnosti obce

6/2022 - Odložení žádosti - nenáleží do působnosti obce

5/2022

4/2022 

3/2022 - Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

2/2022 

1/2022 

 

Rok 2021

15/2021

14/2021

13/2021  

12/2021

11/2021

10/2021

9/2021 

8/2021

7/2021 

6/2021 příloha 

5/2021 - žádost byla odložena dle § 14 odst. 5 a)

4/2021 - rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

3/2021 - rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace

2/2021

1/2021

 

Rok 2020

30/2020

29/2020

28/2020

27/2020

26/2020 26/2020 po stížnosti

25/2020 - rozhodnutí o odmítnutí informace

24/2020 Smlouva doprava doprava 2 pohřebiště pohřebiště 2 řád veřejného pohřebiště smlouva elektřina plyn voda hrobové místo tlecí doba tlecí doba 2 žádost 106

23/2020 příloha

22/2020 příloha 1 příloha 2 příloha 3 příloha 4 příloha 5

21/2020 zápis z pochůzky

20/2020 

19/2020 příloha

18/2020 příloha

17/2020 - rozhodnutí o odmítnutí informace

16/2020

15/2020

14/2020 - rozhodnutí o částečném odmítnutí informace

13/2020 

12/2020 příloha

11/2020 příloha

10/2020 příloha

9/2020

8/2020 příloha

7/2020 příloha

6/2020

5/2020 příloha

4/2020 příloha

3/2020 - rozhodnutí o odmítnutí informace

2/2020

1/2020 příloha

 

Rok 2019

28/2019 

27/2019 KŽP KVy SaBK KK FV RR

26/2019

25/2019

24/2019 KVy KŽP SaBK RR

23/2019 - rozhodnutí o odmítnutí informace

22/2019

21/2019 příloha

20/2019 příloha 1 příloha 2 příloha 3

19/2019 - rozhodnutí o odmítnutí informace

18/2019 - rozhodnutí o odmítnutí informace

17/2019

16/2019

15/2019

14/2019 příloha

13/2019 příloha 1 příloha 2

12/2019

11/2019 KVy SaBK KV KK

10/2019

9/2019

8/2019

7/2019

6/2019 KVy KŽP 2.Q SaBK KK

5/2019

4/2019
3/2019
2/2019

1/2019 zápisy KVy KŽP SaBK KV

 

Rok 2018

30/2018

29/2018

28/2018

27/2018
26/2018
25/2018
24/2018,
23/2018
22/2018
21/2018
20/2018
19/2018
18/2018
17/2018
16/2018
15/2018
14/2018
13/2018
12/2018
11/2018
10/2018
9/2018
8/2018
7/2018
6/2018
5/2018
4/2018
3/2018
2/2018
1/2018, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4, příloha č. 5, příloha č. 6

 

Rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017
54/2017
53/2017
52/2017
51/2017
50/2017
49/2017
48/2017
47/2017
46/2017
45/2017
44/2017
43/2017
42/2017
41/2017
40/2017
39/2017
38/2017
37/2017
36/2017
35/2017
34/2017
33/2017
32/2017
31/2017
30/2017
29/2017
28/2017
27/2017
26/2017
25/2017
24/2017
23/2017
22/2017
21/2017
20/2017
19/2017
18/2017
Žádost o informace č. 17/2017 byla odložena dle § 14 (5) a) 
16/2017
15/2017
14/2017
13/2017
12/2017
11/2017
10/2017
9/2017
Žádosti o informace č. 6 - 8/2017 byly odloženy dle § 14 (5) a) 
5/2017
4/2017
3/2017
2/2017
1/2017

Odvolání proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
 
Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí.

Jak a kde lze odvolání podat

Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal, cestou podatelny obce. Z odvolání musí být zřejmé, kdo jej podává, a které věci se týká. Odvolání je učiněno dnem, kdy bylo povinnému subjektu doručeno. Odvolání lze podat poštou na adresu

Obec Sobotín
Sobotín 54
788 16, Petrov nad Desnou


nebo osobně na podatelně Obce Sobotín nebo prostřednictvím elektronické podatelny obce města podatelna@sobotin.cz  nebo datové schránky difbiwx
 
Jak a kdo o vyřízení odvolání rozhoduje

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Obce Sobotín (jeho věcně a funkčně příslušného útvaru v samostatné i přenesené působnosti) je vždy Krajský úřad Olomouckého kraje.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.
 
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem. Krajský soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Jak a kde lze stížnost podat

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:

který nesouhlasí s vyřízením žádosti, v případě, že obec místo poskytnutí informace sdělila žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace (což obce umožňuje § 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím);

kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.) nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti;

kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nebo s výší odměny poskytované dle § 14a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat:

Ústně, je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt (odbor obce, do jehož věcné působnosti žádost svým obsahem patří) písemný záznam.

Písemně prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@sobotin.cz nebo datové schránky difbiwx (není nutný zaručený elektronický podpis).

Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne

doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona č. 106/1999 Sb.); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.) nebo sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.);

uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.

Jak a kdo o vyřízení stížnosti rozhoduje

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Nadřízeným orgánem pro vyřizování stížností na postup Obce Sobotín jeho věcně a funkčně příslušného odboru, je vždy Krajský úřad Olomouckého kraje.

Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky